ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД  е една от първите български частни контролни организации  30  годишна история:

След 1990 г. с промяната на политическата и икономическа система в България, настъпва промяна и в контролната система – появяват се първите частни контролни организации.

Една от тях  е ТОТАЛ КОНТРОЛ, отделена от структурата на единствената до момента Държавна контролна институция  в България.

Регистрирана на 06.12.1991г. като ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕТ , фирмата много бързо развива активна дейност и създава офиси в Русе, Свищов, Лом , Видин.  

През 1996 г. е пререгистрирана като ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД.

В годините на своето развитие  ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД  стабилизира  и разширява  заемания   пазарен дял, адаптирайки   дейността си към разширяващия се спектър контролни услуги и  предлагайки   високо качество,  удовлетворяващо  в максимална степен  изискванията на клиентите и законовите разпоредби.

Вярна на своята политика – непрекъснато да усъвършенства нивото на дейността, ТОТАЛ КОНТРОЛ предприе дейности по преструктуриране, с цел постигане на тясна специализация в отделни сфери на контролната дейност:    от структурата и се отдели  новосформирана контролна организация: ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН  с  ясната цел за специализация в точно определени сектори на стоковия контрол.

Въз основа на дружествен договор, ясно утвърдени  вътрешно – дружествени правила и процедури, ТОТАЛ КОНТРОЛ  и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН    обединяват професионален опит, експертни знания и умения в   ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД.

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev