Лабораторните анализи са необходими, в случаите когато  експертното   заключение  за качеството на контролираната партида се формулира по резултатите от извършени лабораторни тествания  на химични, физико – химични, функционални показатели . 

ДУНАСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД има добре изградена мрежа от подизпълнители – акредитирани български и чуждестранни лаборатории, извършващи пълен обхват от лабораторни изпитвания за всяка контролирана стокова група.

Като елемент на стоковия контрол, ДУНАСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД извършва инструментално определяне на показатели за ЕКСПРЕСНА ОЦЕНКА  на мястото на доставяне / експедиране на партиди: влага, примеси / чистота, плътност, хектолитрова маса, температура, зърнометричен състав, радиация на метален скрап и др. – дружеството разполага с пълен набор от технически средства за определяне на показателите.

 

Изпратете запитване

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev