Доставянето на стоките в договореното количество и качество е основна цел на търговската сделка.  За да се избегне риска от повреда, замърсяване на товара и настъпване на  нежелани промени в качеството, загуба на количество  по време на транспорт,  ние извършваме предварителна инспекция  за чистотата и състоянието  на товарните  пространства. Нашите опитни експерти извършват детайлни проверки за пригодност за натоварване, транспортиране и съхранение на конкретната стока, съобразно вида транспортното средство и естеството на  товара:

 

ИСНПЕКЦИЯ ЗА ЧИСТОТА И ПРИГОДНОСТ ЗА НОТАВАРВАНЕ НА РЕЧНИ И МОРСКИ    ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

ИЗВЪРШВА СЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПРОВЕКА НА КОРАБНИТЕ ТРЮМОВЕ:

 

При констатиране на повреди, пробойни, утечки, се отправят препоръки за отстраняване на недостатъците.

При изрично възлагане от клиента, нашите сървейори извършват уплътняване на капаци и люкове с водонепроницаеми материали.

ИНСПЕКЦИЯ ЗА ЧИСТОТА И ПРИГОДНОСТ ЗА НОТАВАРВАНЕ НА                                                  РЕЧНИ И МОРСКИ ТАНКЕРИ

ИНСПЕКТИРА СЕ ВСЕКИ ОТ ТОВАРНИТЕ ТАНКОВЕ:

При констатиране на замърсяване, повреди, пробойни, утечки, се отправят препоръки за отстраняване на недостатъците.

 

ИНСПЕКЦИЯ ЗА ЧИСТОТА И ПРИГОДНОСТ НА НАТОВАРВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ:

 

OFF/ON HIRE INSPECTION

Инспекция на плавателни съдове преди и / или след отдаване под наем и издаване  на  подробен фотосертификат с направените констатации.

 

СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ЧИСТОТА И ПРОГОДНОСТ НА ТОВАРНО ПРОСТРАНСТВО, СЕ ИЗДАВА ПОДРОБЕН ФОТО СЕРТИФИКАТ,   ГАРАНТИРАЩ СЪСТОЯНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА И ИЗРАЗЕНО СТАНОВИЩЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА ТОВАРЕНЕ.

 

 

Изпратете запитване

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev