ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД извършва аварийни констатации  във връзка с освидетелстване на щети по стоките  - при възникване на застрахователно събитие и под влияние на случайни фактори  /бедствия, аварии  и  катастрофи/  по време на транспорт, товаро- разтоварни дейности, съхранение; при повреда на хладилни и други  съоръжения за стоки със специален режим на транстпорт и съхранение и др.

Извъвшваните от нас констатации дават точна информация за: размра, характера, причините, времето и мястото на възникване на щети по стоките, под чия отговорност е била увредената стока в момента на възникване на застрахователното събитие.

Отправят се препоръки за ограничаване на щетите  и предотвратяване на по-големи материални и финансови загуби; препоръки за последващото съхранение и разпореждане с увредената стока.

Извършваме оценка на причинените щети – определяне на остатъчна стойнот, процент обезценка, процент на обезщетение.

В случаи на установени липси – удостоверяване размара и извършване оценка на липсите, анализ на причините, място на възникване.

Издадените от ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ документи:  Аварен протокол, Констативен протокол, Протокол за тестване на функционална годност  служат за уреждане на претенции към застрахователи, за отправяне на регресни искове.

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва услуги по Управление на увредена стока – определяне режим на съхранение, ремонтни дейности, упревление  в процедура по бракуване и унищожаване на повредените стоки.

 

Изпратете запитване

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev