ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД  извършва стоков контрол на промишлени, селскостопнски, хранително- вкусови стоки от всички групи и подгрупи, на суровини и материали, на отделни стокови единици и цели партиди, като по този начин отговаря на нуждите на широк дииапазон от клиенти.

Целта на услугите по стоков контрол е предоставяне на навременна,  точна, компетентна и безпристрастна  информация за количеството / качеството на стоките и товарите, както и тяхното съответствие/несъответствие с условията на търговската сделка, с нормативните, технически и др. изисквания, като по този начин защитават  интересите на киентите, предотвратяват/ решават търговски спорове и предпазват от финансови загуби.

Документираните резултати от контролната дейност са признати от частни, ведомствени, държавни институции, митнически служби, разследващи и съдебни органи и се използват с доказателствена сила при решавене на възникнали спорове / на добра воля, абитражни, съдебни/, за отправяне на препоръки, на искове и рекламации.

Услугие по стоков контрол извършваме както на отделни стокови единици и на малки по обем партиди, така и на такива, доставяни с речни и морски плавателни съдове, влакови композиции, контейнери, товарни автомобили.

Стоков контрол извършваме и на партиди, намиращи се на склад по време на  съхранение и /или по време на експердиране и товоро – разтоварни дейности.

По-конкретно ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извървша стоков контол в следните направления:
 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА СТОКИТЕ :

Контрол на качеството извършваме по методология и показатели, характерни за съответната стока, състоянието и към момента на контрола, и в съответствие с нормативните и технически изисквания, с  изискванията  на фирмените, национални и международни стандарти, регламентите в договорите за покупко-продажба, при което се  измерва, изследва или оценява  на една или повече характеристики и се съпоставят с изискванията, заложени към тях.

Документираните експертни заключения предоставят на клиентите ни информация за: фактическото състояние на контролираната стока, констатираните недостатъци и отклонения; причиите за появата им, препоръки за тяхното ограничавне и отстраняване,  служат за  отправне на рекламации при осъществяване на договори за покупко- продажба.

В зависимост от целта на контрола,  качеството   оценяваме по количествен, качествен или алтелнативен показател и даваме заключение съответно за клас на  качество, параметрите  на химични, физико-химични, механични и др. показатели; за годността на стоковата единица / партида.

В този смисъл ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва контрол на качеството в следните направления:

 

КОЛИЧЕСТВЕН СТОКОВ КОНТРОЛ

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва количествен стоков контрол на насипни, течни и  генерални товари.

КОЛИЧЕСТВЕН СТОКОВ КОНТРОЛ извършваме на партиди, доставяни с речни и морски плавателни съдове, контейнери и др.  по време на съхранение,  товаро- разтоварни дейности и експедиране на стоките.  Издаваните документи предоставят информация  за количеството на контролираната стока, съответствието/ несъответствието с обявеното в товаро-съпроводителните и складови докумнти, в договорите за покупко- продажба и се използват за решаване / предотвратяване на търговски спорове , анализиране причините за регистрирана разлика, отправяне да рекламации към контрагенти.

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва количественстоков контол в следните направления:

Тоността на резултатите от  услуги по количествен стоков контрол е утвърдило ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ като предпочитана контролна организация при извършване на абритражни измервания, а също така и при измервания, възлагани от раследващи и съдебни органи.

 

Изпратете запитване

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev